fbpx
 1. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY
 2. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ONLINE SLUŽEB
 3. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODUKTY ONLINE STAR (VOP)

Článek 1 Postup při uzavření Smlouvy 

 1. Společnost Online Star, s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10, IČO 19500556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 387597 (dále jen „Online Star“) jako podnikatel zastoupena svým pověřeným zástupcem podle § 430 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen „zástupce“) a zákazník, uzavírají Smlouvu o zveřejnění firmy (dále jen „Smlouva”) v produktech a souvisejících službách nabízených společností Online Star (dále jen „produkty“), v rozsahu a za podmínek uvedených ve Smlouvě, těchto Všeobecných obchodních podmínkách, Smlouvou projevují Online Star a zákazník vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem Smlouvy.
 2. Smlouva je uzavřena v písemné formě, prostřednictvím telefonu, webového formuláře nebo registrací zákazníka do platformy Online Star. Smlouva je platně uzavřena, jakmile si strany jedním z výše uvedených způsobů ujednaly obsah. 
  1. Při uzavření Smlouvy registrací zákazníka do platformy s produkty Online Star bude na
   e-mailovou adresu zákazníka za účelem autorizace zaslána zpráva obsahující internetový odkaz. Poté, co zákazník klikne na zaslaný internetový odkaz, bude přesměrován na registrační formulář, do kterého doplní požadované údaje.  V tomto formuláři budou současně zákazníkovi zpřístupněny tyto VOP. Dokončení registrace je bezvýhradným přijetím návrhu na uzavření Smlouvy ze strany zákazníka. Odesláním vyplněného formuláře je uzavřena Smlouva a vytvořen účet zákazníka. Uzavřením Smlouvy vstupují v účinnost ustanovení těchto VOP. 
  2. Při uzavírání Smlouvy prostřednictvím telefonu sdělí Online Star zákazníkovi základní údaje o sobě a účel hovoru. Zákazník – podnikatel – rovněž uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsán do obchodního rejstříku. Jedná-li za podnikatele pověřená osoba, pověřená při provozu obchodního závodu určitou činností, uvede tato osoba své jméno a příjmení a své oprávnění k jednání. Je-li podnikatel plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Zákazník – právnická osoba uvede své identifikační údaje, včetně identifikačního čísla, pod kterým je zapsána ve veřejném rejstříku. Je-li plátcem daně z přidané hodnoty (DPH), uvede též daňové identifikační číslo (DIČ). Osoba jednající za právnickou osobu uvede své jméno a příjmení, jakož i své oprávnění jednat za právnickou osobu.
 3. Smlouva, včetně Všeobecných obchodních podmínek, které jsou její nedílnou součástí, představuje smlouvu mezi společností Online Star a zákazníkem v celém rozsahu a nahrazuje jakákoliv jiná předchozí ústní a písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo datová schránka) a zadání, týkající se zveřejnění zákazníka v příslušném produktu společnosti Online Star.
 4. Veškeré dodatky a změny týkající se uzavřené Smlouvy musí být sjednány na základě dohody smluvních stran ve formě, kterou byla uzavřena Smlouva. V případě, že se jednalo o smlouvu uzavřenou prostřednictvím telefonu, lze akceptovat jako dodatky a změny rovněž písemná ujednání (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo datová schránka).
 5. Online Star je oprávněn postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na třetí osobu/osoby. O takovém postoupení bude Online Star zákazníka písemně informovat (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo datová schránka).
 6. Vyplývá-li z povahy závazku již při jednání o uzavření Smlouvy dlouhodobé opětovné plnění stejného druhu s odkazem na tyto Všeobecné obchodní podmínky rozumná potřeba jejich pozdější změny, může Online Star v přiměřeném rozsahu tyto Všeobecné obchodní podmínky změnit, přičemž odkaz na změnu Všeobecných obchodních podmínek uveřejněnou na webové stránce www.shop.onlinestar.cz spolu s určením její platnosti a účinnosti, oznámí Online Star jeden měsíc před účinností této změny zákazníkovi prostřednictvím emailu či SMS zprávy. Pokud zákazník se změnou Všeobecných obchodních podmínek nesouhlasí, je povinen svůj nesouhlas písemně oznámit společnosti Online Star (za písemnou formu se v tomto případě považuje rovněž elektronická forma tj. e-mail nebo datová schránka) nejpozději do 30 dnů ode dne obdržení informace o změně. V případě nesouhlasu zákazníka se změnou Všeobecných obchodních podmínek dle předchozí věty se Všeobecné obchodní podmínky nezmění, smlouva a Všeobecné obchodní podmínky zůstávají nadále v platnosti v původním znění a smlouva končí uplynutím doby na kterou byla uzavřena. Pokud zákazník ve výše uvedené lhůtě společnosti Online Star svůj nesouhlas se změnou Všeobecných obchodních podmínek neoznámí, platí, že se změnou souhlasí a vzájemné vztahy smluvních stran se ode dne účinnosti změny řídí změněnými Všeobecnými obchodními podmínkami.

Článek 2 Předmět Smlouvy 

 1. Předmětem smlouvy je závazek společnosti Online Star poskytnout zákazníkovi produkty a služby za podmínek a za odměnu dohodnutou ve Smlouvě.

Článek 3 Doba trvání Smlouvy 

 1. Smlouva o bezúplatném užívání aplikace se uzavírá registrací do platformy Online Star a je platná po celou dobu registrace v platformě. Uzavřením smlouvy zákazník nabývá nevýhradní licenci k užívání aplikace, v rozsahu nezbytném k užívání aplikace dle zvoleného typu Smlouvy a dle zadaných údajů. Zákazník je oprávněn Smlouvu o bezúplatném používání aplikace kdykoliv ukončit bez udání důvodu s okamžitou platností a to tak, že požádá Online Star ukončení registrace v platformě, což Online Star bezodkladně učiní.
 2. Smlouva o úplatném užívání aplikace se uzavírá na dobu ve smlouvě sjednaného předplatného, a to ode dne aktivace produktu/služby buď na dobu předplatného v délce dvanácti měsíců, nebo na dobu předplatného v délce jednoho měsíce. 
 3. Smlouva o úplatném užívání aplikace uzavřená na dobu předplatného v délce jednoho měsíce se automaticky obnovuje úhradou předplatného na další období. Pokud zákazník neuhradí sjednané měsíční předplatné do doby splatnosti vystaveného daňového dokladu nebo proforma faktury nebo neproběhne-li platba kartou na základě souhlasu s opakovaným strháváním peněz do konce předplaceného období, je oprávněn Online Star odstoupit s okamžitou platností od poskytování služeb, a to ke dni následujícímu po skončení období, na které bylo předplatné Zákazníkem zaplaceno.
 4. Neoznámí-li Zákazník společnosti Online Star písemně před uplynutím doby předplatného sjednaného se Zákazníkem na dobu dvanácti měsíců, že trvá po uplynutí doby předplatného dvanácti měsíců na jejím ukončení, vystaví Online Star automaticky daňový doklad nebo proforma fakturu na další období předplatného v délce dvanácti měsíců s tím, že uhrazením této částky se Smlouva prodlužuje na další období dvanácti měsíců.
 5. Pokud zákazník neuhradí částku uvedenou v daňovém dokladu nebo v proforma faktuře uvedené v předchozím odstavci nejpozději ke dni ukončení původně sjednaného předplatného na dobu dvanácti měsíců, platnost a účinnost smlouvy automaticky končí a Online Star je oprávněn (pokud strany v mezidobí nedohodnou něco jiného) a to ke dni následujícímu po skončení období, na které bylo předplatné Zákazníkem zaplaceno. Pro odstranění pochybností smluvní strany výslovně sjednávají, že předplatné uhrazené na období dvanácti měsíců se v případě předčasného ukončení Smlouvy, pokud neleží důvod ukončení na straně Online Star, Zákazníkovi nevrací.

Článek 4 Odstoupení od Smlouvy 

 1.  Online Star může od smlouvy kdykoli okamžitě odstoupit jestliže:
 1. obsah nebo jakákoliv část zákazníkovi prezentace jsou v rozporu s právními předpisy ČR, oprávněnými zájmy nebo platnými závazky společností Online Star nebo je v rozporu s etickými pravidly inzerce v produktech nabízených společností Online Star nebo
 2. je zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby na základě jiné smlouvy uzavřené mezi společností Online Star a zákazníkem nebo
 3. je-li zákazník v prodlení s úhradou ceny za již poskytnuté produkty nebo služby podle Smlouvy (dle vystaveného daňového dokladu nebo proforma faktury nebo neproběhne z jakéhokoliv důvodu platba kartou na základě souhlasu s opakovaným strháváním peněz do konce předplaceného období) nebo
 4. zákazník včas nepředá podklady pro aktivaci objednané služby nebo produktu podle Smlouvy do 30 dnů od jejího sjednání. 
 1. Zákazník je oprávněn od již uzavřené Smlouvy odstoupit bez uvedení důvodu před aktivací služby/produktu podle Smlouvy. Toto odstoupení provede zákazník písemně nebo telefonicky. Zákazník je oprávněn od Smlouvy odstoupit poruší-li Provozovatel své povinnosti závažným způsobem,

Článek 5 Platební podmínky 

 1. Zákazník se zavazuje uhradit společností Online Star cenu stanovenou ve Smlouvě včetně příslušně daně z přidané hodnoty, která je účtovaná k jednotlivým položkám uvedeným ve Smlouvě. Součástí ceny může být rovněž aktivační poplatek jako procentuální paušální podíl na nákladech a investicích vynaložených společností Online Star za účelem spuštění smluvně sjednané služby. Při odstoupení zákazníka od smlouvy je aktivační poplatek nevratný. Cena za poskytnuté produkty a služby je splatná po uzavření Smlouvy před aktivací smluvně dohodnutých produktů a služeb, a to na základě daňového dokladu nebo proforma faktury vystavené společností Online Star, na bankovní účet společností Online Star uvedený na dokladu, nejpozději k datu splatnosti, které je na dokladu uvedeno.
 2. Online Star je plátcem daně z přidané hodnoty. Pokud se změní sazba daně z přidané hodnoty v období mezi uzavřením. Smlouvy a fakturaci ceny za zveřejnění inzerce, Zákazník bere na vědomí a souhlasí, že Online Star je oprávněn jednostranně upravit cenu dle platné výše sazby daně z přidané hodnoty. 3.Zákazník udělil před podpisem smlouvy společností Online Star souhlas k zasílání daňových dokladů (faktur) v elektronické podobě, elektronickou cestou ve smyslu ustanovení §26 odst. 4 zákona č. 235/2004 Sb. o dani z přidané hodnoty. Elektronicky vystavené faktury jsou smluvními stranami považovány za faktury plnohodnotné. 

Článek 6 Doručování 

 1. Za písemné právní úkony se považují právní úkony učiněné elektronickou poštou či datovou schránkou. Online Star doručí písemnosti na adresu zákazníka, naposledy oznámenou společností Online Star poštou, elektronickou poštou, osobně nebo jiným dohodnutým způsobem.
 2. Při uzavírání Smlouvy se Online Star a zákazník dohodli, že zásilka odeslaná s využitím provozovatele poštovních služeb došla třetí den po odeslání. Za doručenou se považuje také písemnost, která byla uložena v místně příslušné provozovně držitele poštovní licence a nebyla zákazníkem vyzvednuta ve lhůtě sedmi (7) kalendářních dnů ode dne jejího uložení. Doručení je účinné i tehdy, když se zákazník na zasílací adrese, kterou uvedl ve smlouvě, nezdržuje. To však neplatí, pokud Online Star písemnost doručoval na zasílací adresu, o které společnost Online Star oznámil, že není aktuální. Odepře-li zákazník písemnost přijmout, je doručena dnem, kdy její přijetí bylo odepřeno.
 3. Osobní převzetí zásilky předpokládá potvrzení zákazníka o převzetí s uvedením data, jména, příjmení, případně firmy, s jeho podpisem.
 4. Licenci a přístupové údaje k licenci je možné na vyžádání zaslat na adresu zákazníka poštou nebo jinou doručovací službou.

Článek 7 Povinnosti z vadného plnění 

 1. Produkty a s nimi související služby jsou vytvářeny na základě podkladů zákazníka. Pokud produkt nebo poskytovaná služba vykazuje vadu, která spočívá v předání nesprávných podkladů pro jejich vytvoření či vadu, která nebrání v užívání produktu nebo poskytované služby, má se za to, že produkt byl vytvořen smluveným způsobem a zákazníkovi tak vzniká povinnost zaplatit smluvní cenu.
 2. Pokud zákazník uplatní vady včas, má nárok požadovat slevu z ceny produktu nebo služby. Uplatněný nárok nemůže zákazník měnit bez souhlasu společností Online Star.
 3. Zákazník má povinnost informovat Online Star o všech změnách svých údajů týkajících se poskytovaného produktu a související služby. V případě, že zákazník poruší tuto povinnost, Online Star neodpovídá za vady či škodu způsobenou zákazníkovi v důsledku uveřejnění kontaktů a dalších údajů o zákazníkovi v jakémkoliv produktu, jež zákazník prokazatelně poskytl společností Online Star jako poslední platné.

Článek 8 Odpovědnost za škodu, smluvní pokuty 

 1. Online Star odpovídá zákazníkovi za škodu, která mu vznikla porušením povinností ze strany společností Online Star v rozsahu stanoveném následujícími ustanoveními, pokud Online Star neprokáže, že porušení povinností bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími zcela nebo zčásti jeho odpovědnost.
 2. Smluvní strany se před uzavřením Smlouvy dohodly, že úhrnná předvídatelná škoda, která by mohla vzniknout jako následek porušení povinností společností Online Star, může činit maximálně částku odpovídající částce sjednané za produkt, u kterého došlo k porušení stanovené povinnosti.
 3. V případě, že zákazník neoznámí společnosti Online Star písemně vady na produktu nebo poskytované službě ve lhůtě, ve které je oprávněn uplatnit vady podle Článku 7, odst. 2 těchto Všeobecných obchodních podmínek, má se za to, že nesplnil svou zákonnou povinnost a Online Star není povinen nahradit škodu, která vznikla v souvislosti s tímto nesplněním povinnosti, a to zejména škodu vzniklou do doby splnění povinnosti informovat o vzniku nebo možnosti vzniku škodné události.
 4. Zákazník odpovídá za škodu způsobenou společností Online Star v případě porušení povinnosti obsažené v článku 5 těchto Všeobecných obchodních podmínek v rozsahu § 2913 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku.

Článek 9 Souhlas se zpracováním a zveřejněním údajů, změny údajů 

 1. Zákazník poskytuje souhlas s uveřejněním svých osobních či identifikačních údajů (osobní a identifikační údaje dále společně jen „údaje“) v produktech a službách nabízených společností Online Star včetně šíření obsahu produktů a služeb společností Online Star na internetu a v partnerských distribučních sítích; a dále i v produktech a službách, jež mají stejný nebo obdobný účel jako produkty a služby nabízené společností Online Star, včetně šíření těchto produktů a služeb na internetu a v partnerských distribučních sítích a jsou vydávány subjekty ovládanými přímo nebo nepřímo osobami, jež patří mezi osoby ovládající Online Star, anebo subjekty, jež jsou ovládány společností Online Star, anebo subjekty, jež jsou osobami ovládajícími Online Star, ať už přímo nebo nepřímo (dále jen „spřízněné společnosti“).
 2. Osobní a identifikační údaje zákazníka jsou zpracovávány elektronicky. Zákazník byl seznámen rovněž s informacemi a svými právy v rozsahu dle § 11 zákona č. 101/2000 Sb., tedy zejména s tím, že poskytnutí jeho souhlasu je dobrovolné, že má v souladu se zákonem právo na přístup ke svým osobním údajům a na jejich opravu. Bezplatné změny a aktualizace osobních a identifikačních údajů v průběhu trvání i po skončení Smlouvy lze provádět e-mailem na adrese podpora@onlinestar.cz, prostřednictvím zákaznické linky +420 841 12 12 12, písemně či prostřednictvím formuláře uveřejněného na webových stránkách společností Online Star.
 3. Zákazník je oprávněn kdykoliv souhlas se zpracováním či uveřejněním osobních údajů podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek doporučeným dopisem adresovaným společností Online Star odvolat.
 4. Při uzavření Smlouvy se zákazník mohl vyjádřit, zda si nepřeje být kontaktován za účelem marketingu, pokud tak neučiní vyjadřuje souhlas s tím, aby byly jeho osobní údaje v rozsahu uvedeném ve Smlouvě využity společností Online Star pro marketingové účely (tj. nabízení produktů a služeb) v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., jakož i pro zasílání obchodních sdělení včetně informací o marketingových akcích společností Online Star prostřednictvím SMS zpráv, e-mailů jakože dalších elektronických prostředků dle zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti.
 5. Zákazník uzavřením Smlouvy vyjádřil svůj souhlas s tím, že uveřejnění v produktech a prostřednictvím služeb nabízených společností Online Star umožňuje vyhledání jeho identifikačních, kontaktních a jiných údajů poskytnutých společností Online Star na základě Smlouvy dle jakéhokoli zadaného vstupního údaje (dostatečně určujícího pro vyhledání kontaktu).
 6. Souhlas zákazníka podle tohoto článku Všeobecných obchodních podmínek zůstává v platnosti i po skončení platnosti smlouvy mezi společností Online Star a zákazníkem. 

Článek 10 Reklamace 

 1. Reklamace je právní úkon zákazníka, při kterém uplatňuje své nároky z vadně vyúčtované ceny nebo z vadně poskytnutých služeb.
 2. Zákazník má právo podat reklamaci bez zbytečného odkladu, nejpozději však ve lhůtě 2 měsíců od aktivace produktu, případně od vadného poskytnutí služby. V reklamaci zákazník uvede své identifikační údaje a srozumitelně vylíčí, v čem spatřuje chybný postup.
 3. Reklamaci je možné uplatnit elektronickou formou na adrese podpora@onlinestar.cz, datovou schránkou, prostřednictvím zákaznické linky +420 841 12 12 12 nebo písemně na adrese Online Star, s r.o., Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10.
 4. Podání reklamace nemá odkladný účinek na povinnost uhradit vyúčtovanou cenu.
 5. Online Star vyřídí reklamaci bez zbytečného odkladu v nejkratších možných lhůtách odpovídajících složitosti, technické a administrativní náročnosti uplatněné reklamace, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího doručení.

Článek 11 Závěrečná ustanovení 

 1. Zákazník se zavazuje poskytnout bez zbytečného odkladu po uzavření Smlouvy a po doručení informací pro zpracování jeho objednávky na základě Smlouvy veškeré údaje nutné pro zprovoznění služby firmou Online Star, a to dle formuláře doručovaného spolu s informací pro zpracování Zákazníkovi objednávky. V případě, že Zákazník neposkytne veškeré údaje nutné pro zprovoznění služby ve lhůtě uvedené v informaci pro zpracování jeho objednávky, je Online Star oprávněn zprovoznit sjednanou službu na základě a v rozsahu údajů poskytnutých mu Zákazníkem při uzavření Smlouvy. Rozšíření rozsahu (údajů) služby bude provedeno firmou Online Star do 5 pracovních dnů poté, kdy Zákazník doručí firm2 Online Star potřebné údaje.  Zákazník je dále povinen oznámit FIRMĚ Online Star neprodleně písemně (emailem) veškeré změny údajů, které mohou mít vliv na plnění podle Smlouvy.
 2. Smlouva a tyto Všeobecné obchodní podmínky se řídí právním řádem České republiky a zejména ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Online Star a zákazník se před uzavřením Smlouvy dohodli, že všechny spory vznikající ze Smlouvy a z těchto Všeobecných obchodních podmínek, budou řešeny pokud možno nejprve smírně.
 3. Znění Všeobecných obchodních podmínek společnosti Online Star je k dispozici u zástupců společnosti Online Star, na webové stránce www.shop.onlinestar.cz anebo v sídle a provozovnách společnosti Online Star, vždy ve verzi k datu jejich platnosti a účinnosti.
 4. V případě, že některá část těchto Všeobecných obchodních podmínek či Smlouvy bude považována za neplatnou nebo v rozporu s platným právním řádem, ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají i nadále v platnosti.
 5. Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dne 14.12.2023

 

II. PODMÍNKY UŽÍVÁNÍ ONLINE SLUŽEB

Společnost Online Star, s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10, IČO 19500556, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 387597 (dále jen „Online Star“) je vlastníkem a provozovatelem online služeb sloužících k řízení komunikačních a marketingových aktivit firem v prostředí internetu.

Aktuální seznam produktů a popis jednotlivých služeb provozovatele je na onlinestar.cz

Dle ustanovení autorského zákona je provozovatel jediný, kdo je oprávněn uplatňovat majetková práva k těmto webovým stránkám, jeho produktům a službám.

Tyto podmínky upravují používání online služeb provozovatele a řídí se jimi práva a povinnosti provozovatele a všech osob, které využijí online služby provozovatele prostřednictvím webové stránky, nebo online aplikace a v rozsahu bezplatných nebo placených služeb dále jen „uživatelé“. Rozsah a další podmínky placených online služeb jsou definovány zvláštní smlouvou o inzerci/reklamních službách.

Každý uživatel vyjadřuje souhlas s těmito podmínkami tím, že vstoupí na kteroukoliv z webových aplikací/na kterékoliv webové stránky provozovatele nebo pokud jakýmkoliv použije jakoukoliv informaci umístěnou na webových stránkách provozovatele.

V případě, že s těmito podmínkami z jakýchkoliv důvodů nesouhlasíte, nepoužívejte nadále jakékoliv online služby provozovatele.

Každý uživatel se zavazuje, že se bude při používání online služeb provozovatele řídit platnými právními předpisy a nebude v žádném případě jakýmkoliv způsobem poškozovat dobré jméno provozovatele ani ostatních uživatelů nebo třetích osob.

Uživatel nesmí použít online služby ke zpracování citlivých údajů ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27.4.2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů.

Uživatel se zavazuje, že nebude rozesílat žádné materiály nezákonné povahy, nebo materiály, které mohou porušit práva provozovatele, ostatních uživatelů nebo třetích osob.

Uživatel se nesmí vydávat za jinou osobu nebo úmyslně zkreslovat svůj vztah s jinou osobou.

Uživatel nesmí při používání webových stránek provozovatele jakýmkoliv způsobem zasahovat do funkčnosti a/nebo zabezpečení online služeb provozovatele.

Veškerý obsah webových stránek, produktů a služeb provozovatele je dále chráněn dalšími právními předpisy (zákon o ochranných známkách, ustanoveními občanského zákoníku o nekalé soutěži atd.). Veškerá autorská díla, ochranné známky a další části webových stránek, produktů a služeb provozovatele, na které se vztahuje ochrana autorských práv, zůstávají ve vlastnictví provozovatele nebo příslušných poskytovatelů. Uživatel není oprávněn bez výslovného souhlasu provozovatele nebo poskytovatele oprávněn používat tento chráněný obsah nebo uvedené materiály.

Uživatel nebude bez výslovného souhlasu oprávněného vlastníka práv posílat a ani jinak nezpřístupní na internetových/webových stránkách/internetovém portálu provozovatele stránkách díla či materiály, ke kterým nevlastní příslušná práva.

Pro účely autorizovaného přístupu a zajištění poskytování online služeb provozovatele může být uživatel vyzván k zadání některých registračních údajů, včetně osobních údajů jako například jméno, příjmení, e-mail, telefonní kontakt. Způsob nakládaní s osobními údaji ze strany provozovatele najdete podrobně popsaný v části II. tohoto dokumentu – Zásady OOU. Online akceptací těchto podmínek uzavírá uživatel s poskytovatelem Smlouvu o zpracování osobních údajů, která upravuje případy, kdy uživatel využije online služby ke zpracování osobních údajů třetích osob.

Nedodržení a/nebo porušení povinností vyplývajících z těchto podmínek užívání a/nebo z dalších smluvních dokumentů provozovatele uživatelem opravňuje provozovatele k omezení nebo ukončení poskytování jeho služeb takovému uživateli.

Uživatel prohlašuje, že se seznámil s obsahem a způsobem poskytování jednotlivých online služeb provozovatele a bere tyto skutečnosti na vědomí.

Na internetových/webových stránkách provozovatele jsou uvedeny odkazy na webové stránky, jejichž fungování nemůže provozovatel žádným způsobem ovlivnit. Použití těchto stránek uživatelem je dáno podmínkami užití těchto webových stránek, včetně pravidel ochrany osobních údajů. Provozovatel nenese jakoukoliv odpovědnost za jednání třetích subjektů provozujících tyto webové stránky. Stejně tak provozovatel jakkoliv neodpovídá za obsah webových stránek spojených odkazem s jeho internetovými/webovými stránkami.

Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakýkoli obsah inzerce, produktu nebo služby dostupné prostřednictvím webových stránek třetích stran.

Používání webových stránek, produktů a služeb je plně na uvážení uživatele, který tak nese plné riziko za škody vzniklé na jeho počítači (či jiném zařízení), resp. za jakoukoliv ztrátu dat způsobenou stažením jakýchkoliv materiálů.

Uživatel bere dále na vědomí a souhlasí s tím, že obsah internetových/webových stránek provozovatele je informativní. Provozovatel tedy jakkoliv neručí za správnost a úplnost informací na internetových/webových stránkách provozovatele.

Provozovatel dále neodpovídá ani za žádné další škody, včetně škod nepřímých, či jakýchkoliv jiných vzniklých škod na základě nebo v souvislosti s internetovými/webovými stránkami provozovatele nebo jakýchkoliv webových stránek třetích osob odkazujících na webové/internetové stránky provozovatele. Provozovatel není odpovědný za škody vzniklé uživateli nebo třetí osobě v důsledku nemožnosti používat webové stránky, produkty a služby (např. výpadek provozu, chyba, opomenutí, závada, zpoždění přenosu, počítačový vir, nebo selhání spojení).

Žádné doporučení a/nebo informace poskytnutá v jakékoliv formě, kterou získá uživatel na základě nebo v souvislosti s používáním webových/internetových stránek, produktů a služeb provozovatele, není důvodem vzniku jakékoliv odpovědnosti a/nebo závazku na straně provozovatele, pokud tak není výslovně stanoveno v další smluvní dokumentaci uzavřené mezi provozovatelem a uživatelem.

Uživatel bere na vědomí a souhlasí s tím, že provozovatel neposkytuje v souvislosti s užíváním internetových/webových stránek žádné záruky, včetně záruk za podmínky/výsledky prodejnosti a/nebo vhodnosti užívání internetových/webových stránek provozovatele pro určitý účel.

Uživatel se může za účelem zlepšování kvality služeb v souvislosti s užíváním webových stránek, produktů a služeb provozovatele obrátit se svými připomínkami, náměty a komentáři na naše oddělení pro zákazníky prostřednictvím e-mailu na info@onlinestar.cz nebo zákaznické linky +420 771 270 421.

Provozovatel je oprávněn kdykoli tyto podmínky změnit. Nejnovější aktualizovaná verze této smlouvy bude vždy dispozici na webových stránkách www.onlinestar.cz.

Pokud by změna těchto podmínek měla výrazným způsobem ovlivnit rozsah práv a povinností mezi provozovatelem a uživatelem, bude provozovatel uživatele o této skutečnosti s dostatečným předstihem informovat.

Uživatel je oprávněn změny podmínek odmítnout tak, že přestane používat stránky, produkty a služby provozovatele a současně požádá o odstranění svého uživatelského účtu k online službám a to písemně, e-mailem na info@onlinestar.cz nebo zákaznické linky +420 771 270 421.

Provozovatel upozorňuje uživatele, aby si tyto podmínky a případné další smluvní dokumenty řádně přečetli a aby pravidelně kontrolovali aktuální znění veškeré smluvní dokumentace, která se jich týká. Veškeré dokumenty vstupují v platnost dne jejich poslední aktualizace.

Tyto Podmínky užívání online služeb jsou účinné od 14. 12. 2023.


 

III. ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje získáváme a zpracováváme jen v nezbytném rozsahu proto, abychom Vám mohli poskytovat a nabízet kvalitní produkty a služby. Při jejich zpracování dodržujeme zejména jejich ochranu podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR).

Správce osobních údajů a kontaktní údaje

Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost Online Star, s.r.o., se sídlem Bohdalecká 1490/25, 101 00 Praha 10, IČ: 19500556, zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 387597.

Zpracovávané osobní údaje

Základní identifikační a kontaktní údaje

 • jméno a příjmení,
 • e-mailová adresa
 • telefonní číslo
 • poštovní adresa
 • webová adresa
 • fakturační údaje (název společnosti, IČ, DIČ, čísla bankovních účtů)

Údaje zpracovávané za účelem plnění našich právních povinností, zejména se jedná o údaje, které je třeba shromažďovat, vyhodnocovat a uchovávat po stanovenou dobu. Jedná se zejména o plnění archivační povinnosti a dalších povinností stanovených platnými právními předpisy. Na základě uděleného souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

Údaje zpracovávané za účelem našich oprávněných zájmů, zejména pak údaje určené k zajištění bezpečného provozování našich produktů a služeb. Na základě uděleného souhlasu tyto údaje budeme moci zpracovávat i pro marketingové účely.

V rámci našich produktů a služeb poskytujeme zákazníkům a uživatelům datový prostor pro účely vytváření veřejných online prezentací a reklamy a uložení dat přímo souvisejících s touto prezentací. (statistiky, recenze, fotografie apod.) provozovaných v rámci našeho systému, a to na serverech Online Star a dalších Zpracovatelů. Součástí dat, které získáme, mohou být též osobní údaje jiných fyzických osob (subjektů údajů). Ve vztahu k těmto osobním údajům se stáváme zpracovatelem osobních údajů. Správcem těchto osobních údajů je sám uživatel a zákazník, který tyto osobní údaje poskytl a vložil do našeho systému. Pokud Správce tyto osobní údaje poskytl má Online Star jako Zpracovatel za to, že je Správce oprávněn tyto údaje k danému účelu zpracovávat, jakož je i poskytnout dalším zpracovatelům v souladu s GDPR. Ve smyslu čl. 28 GDPR uzavírají uživatel, jako správce a Online Star, jako zpracovatel Smlouvu o zpracování osobních údajů. 

Účel zpracování osobních údajů

Osobní údaje shromažďujeme a zpracováváme při výkonu naší činnosti pro různé účely a v různém rozsahu buď:

 1. bez souhlasu na základě plnění smlouvy, našeho oprávněného zájmu nebo z důvodu plnění právní povinnosti, nebo
 2. na základě Vašeho souhlasu.

Osobní údaje pak využíváme v souladu s právními předpisy zejména pro:

 1. Nabídku našich produktů a služeb a pro jejich poskytování
 2. Navázání, udržování a prohlubování obchodních vztahů, tedy např. zasílání obchodních, neobchodních nabídek, e-mailový newsletter
 3. Řízení vztahů se zákazníky (vedení účetnictví, fakturace, řešení požadavků a reklamací a další)
 4. Informace o využívání našich produktů, marketingové zpracování dat

Zdroje osobních údajů

Zpracovávané údaje pocházejí z různých zdrojů. Nejčastěji zpracováváme osobní údaje, které nám poskytne klient v rámci objednávání služeb, nebo při komunikaci s námi.

Osobní údaje získáváme také z veřejných zdrojů (např. seznamy a rejstříky, internetové aplikace, webové stránky, sociální sítě, jiné veřejné informační zdroje) nebo od spolupracujících třetích stran.

Poskytnutí osobních údajů, které nám předáváte se souhlasem je dobrovolné. Ostatní údaje vyžadujeme z důvodů nutných pro splnění smlouvy, plnění našich právních povinností nebo ochranu našich oprávněných zájmů. V případě, že nám takové údaje neposkytnete, nebudeme schopni Vám příslušný produkt, nebo službu poskytnout.

Způsoby a doba zpracování osobních údajů

Zpracování osobních údajů probíhá v elektronické nebo listinné podobě, na serverech naší společnosti, nebo u našich zpracovatelů. Listinné podklady jsou uloženy v prostorách naší společnosti pod dohledem proškolených zaměstnanců nebo třetích osob, které se na dané zpracování specializují a jsou v souladu s GDPR. Osobní údaje jsou tak pod fyzickou a elektronickou kontrolou.

Pro zajištění maximální bezpečnosti se realizují kontrolní a bezpečnostní postupy stanovené právními a interními předpisy naší společnosti.

Osobní údaje zpracováváme po nezbytně nutnou dobu k realizaci práv a povinností vyplývajících z obchodního vztahu, resp. v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných smlouvách a v příslušných právních předpisech.

Kategorie příjemců, kterým byly nebo budou osobní údaje zpřístupněny

Úprava nakládání s osobními údaji umožňuje, aby správce osobních údajů pověřil zpracováním těchto údajů zpracovatele. Zpracovatel zpracovává osobní údaje na základě zvláštního zákona nebo pověření správce. Pro sdílení osobních údajů se zpracovateli osobních údajů není Váš souhlas třeba.

Osobní údaje poskytujeme pouze důvěryhodným zpracovatelům za účelem jejich zpracování pro naši společnost a podle námi udělených pokynů (naši dodavatelé a zprostředkovatelé v rámci distribuční sítě apod.). Ochrana Vašich osobních údajů je pak dána na základě právní úpravy a na základě smluv, které mají tyto subjekty uzavřeny s naší společností.

Osobní údaje poskytujeme zpracovatelům, kteří pro nás zabezpečují poskytování služeb našim klientům. Jako zpracovatele využíváme zejména právnické a podnikající fyzické osoby, které

 • poskytují online služby pro editování a provozování webových stránek a obdobných veřejných online prezentací, katalogy, sociální sítě apod., dále poskytující webhosting, hosting e-mailových schránek a registraci a správu domén,
 • online analytické a reportovací služby,
 • služby online reklamních systémů a správy online reklamy,
 • poskytují služby vývoje a administrace software, který využíváme,
 • poskytují služby provozu serverů, počítačových sítí datových úložišť, SaaS, telekomunikační služby a další obdobné IT služby,
 • jsou pověřeny vedením účetnictvím, vymáháním pohledávek a zpracování auditu,
 • poskytující právní, poštovní, kurýrní služby a služby v oblasti rozesílání e-mailů,
 • poskytují služby správy dokumentových archivů.

Na základě platné právní úpravy můžeme být za určitých předpokladů povinni Vaše osobní údaje sdílet bez Vašeho souhlasu se třetími osobami za účelem plnění jejich povinností (např. soudy, orgány činné v trestním řízení atd.).

V rámci Evropského hospodářského prostoru („EHP“) platí režim volného pohybu osobních údajů a pro jejich zpracování platí stejná pravidla jako v České republice. Data zpracováváme výhradně v Evropské unii nebo v zemích, které zajišťují odpovídající úroveň ochrany na základě rozhodnutí Evropské komise.

Někteří naši dodavatelé mohou zpracovávat osobní údaje ve třetích zemích (tedy zemích mimo EHP), ovšem vždy při dodržení veškerých legislativních požadavků podle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR)

Práva při nakládání s osobními údaji

Jako fyzická osoba – klient, zaměstnanec, statutární zástupce, oprávněná či kontaktní osoba klienta či potenciálního klienta, jste oprávněn rozhodovat, jak bude nakládáno s Vašimi osobními údaji. Svá práva uvedená níže můžete uplatnit (i) osobně v našem sídle, (ii) elektronicky na adrese oou@onlinestar.cz nebo zasláním písemné žádosti na adresu našeho sídla. Vaše žádosti budou v zákonné lhůtě vyřízeny.

Na základě platné úpravy Vám v souvislosti s ochranou osobních údajů přísluší zejména následující práva:

Právo na přístup

Máte právo na informaci a potvrzení, jaké údaje zpracováváme, za jakým účelem, po jakou dobu, kdo je mimo nás zpracovává a jaká máte další práva související se zpracováním Vašich osobních údajů. V rámci práva na přístup můžete požádat o kopii zpracovávaných osobních údajů.

Právo na opravu

V případě, že jsou Vaše zpracovávané údaje chybné, nepřesné nebo neúplné, máte právo požadovat jejich opravu nebo doplnění. Takové doplnění nebo opravu provedeme na základě Vaší žádosti zaslané na kontakty uvedené výše.

Právo na výmaz

Při splnění podmínek daných úpravou osobních údajů (čl. 17 nařízení GDPR) máte právo požadovat, abychom Vaše osobní údaje vymazali. O výmaz můžete požádat např. pokud (i) Vaše osobní údaje již nepotřebujeme pro účely, pro které jsme je zpracovávali, (ii) odvoláte souhlas se zpracováním osobních údajů, přičemž se jedná o údaje, k jejichž zpracování je Váš souhlas nezbytný a zároveň nemáme jiný důvod, proč tyto údaje potřebujeme nadále zpracovávat, (iii) využijete svého práva vznést námitku proti zpracování u osobních údajů, které zpracováváme na základě našich oprávněných zájmů a my shledáme, že již žádné takové oprávněné zájmy, které by toto zpracování opravňovaly, nemáme nebo (iv) se domníváte, že námi prováděné zpracování osobních údajů přestalo být v souladu s obecně závaznými předpisy. Vaše osobní údaje nevymažeme v případě, že zpracování Vašich osobních údajů je i nadále nezbytné pro splnění naší právní povinnosti nebo určení, výkon či obhajobu našich právních nároků.

Právo na omezení zpracování

Při splnění podmínek daných úpravou osobních údajů (čl. 18 nařízení GDPR) můžete kromě práva na výmaz využít také právo na omezení zpracování osobních údajů. Toto právo vám umožňuje v určitých případech požadovat, aby došlo k označení Vašich osobních údajů a tyto údaje nebyly předmětem žádných dalších operací zpracování, a to po omezenou dobu. O omezení můžete požádat např. pokud (i) namítáte správnost osobních údajů, (ii) by bylo zpracování osobních údajů nezákonné a nebudete si přát výmaz údajů, ale budete potřebovat, aby jejich zpracování bylo omezené po dobu, kdy uplatňujete vaše práva. Vaše údaje budeme nadále zpracovávat, pokud budou existovat důvody pro prokazování, uplatňování anebo obhajování právních nároků.

Právo na přenositelnost

Máte právo obdržet všechny Vaše osobní údaje, které nám byly poskytnuty a které zpracováváme na základě Vašeho souhlasu a na základě plnění smlouvy a zároveň prováděné u nás automatizovanými prostředky. Údaje Vám poskytneme v běžně používaném a strojově čitelném formátu.

Právo vznést námitku proti zpracování

Máte právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů, k němuž dochází na základě našeho oprávněného zájmu. Jde-li o marketingové aktivity, přestaneme Vaše osobní údaje zpracovávat bez dalšího. V ostatních případech zpracování omezíme, pokud nebudeme mít závažné oprávněné důvody pro to, abychom v takovém zpracování pokračovali.

Právo podat stížnost

Pokud budete názoru, že Vaše osobní údaje zpracováváme v rozporu s nařízením GDPR, máte právo podat stížnost u příslušného dozorového úřadu. Toto právo můžete uplatnit zejména v případě, že se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracováváme neoprávněně nebo v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Stížnost proti námi prováděnému zpracování osobních údajů můžete podat u Úřadu pro ochranu osobních údajů, který sídlí na adrese Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, www.uoou.cz, tel. +420 234 665 111.

Právo odvolat souhlas

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů založeno na souhlasu, máte právo tento souhlas kdykoliv odvolat. Odvolání souhlasu nemá vliv na již provedené zpracování.

Závěrečná ustanovení

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v souvislosti s ochranou soukromí mezi Subjektem údajů a Správcem jsou příslušné české soudy.

Subjekty údajů, které poskytnou své osobní údaje, tak činí dobrovolně, svým jménem a správce jejich činnost nijak neřídí.

Tento dokument bude pravidelně aktualizován. Jeho znění jsme oprávněni měnit. Vaše práva vyplývající z tohoto dokumentu nebo z příslušných právních předpisů nebudou omezena.

Tyto Zásady zpracování osobních údajů jsou účinné od 14.12.2023